NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

PROGRAM NĚMECKÝCH KOMUNISTŮ (DKP) PRO NADCHÁZEJÍCÍ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Proti EU - Evropě bank, koncernů a válečných štváčů. Za lidovou, sociální a mírovou Evropu.

2019 05 07 05e volebním roce 2019 se EU prezentuje jako garant míru, sociální a životadárné budoucnosti. To však nemá s realitou většiny občanů ve Spolkové republice Německo, ale i dalších zemí EU nic společného:

nízké mzdy, chudobné důchody, nedostupné nájemné a vysoké náklady na zdravotní péči jsou fenomény, které ovlivňují náš každodenní život. Milióny žijí z ruky do úst. Zatímco superbohatá elita finančníků, majitelé bank a koncernů, jakož i velkoakcionáři si za pomoci miliardových částek z EU pojišťují své výnosy, je perspektiva budoucnosti dělníků, zaměstnanců, důchodců a mládeže chmurná. Politika EU znamená politiku omezování sociálních výhod, rostoucí zadluženost, privatizaci veřejného vlastnictví a finanční škrcení obcí. Sankcemi proti Sýrii a vyzbrojováním proti Rusku stojí EU pevně na straně NATO a USA.

DKP říká k EU NE!

DKP kandiduje 26. května 2019 ve volbách do EP proto, aby pozvedla svůj hlas proti válce a proti dalšímu odbourávání sociálních jistot a demokracie v zemích EU a aby posílila odpor proti EU v zájmu pokroku.

EU je pro válku!

EU je velmi úzce spjata s válečným spolkem NATO. Aktuální válečné nebezpečí hrozí z přípravy agrese NATO a EU proti Ruské federaci a ČLR. Asociační dohodou vtáhla EU Ukrajinu do sféry vlivu Západu a spolu s USA nese odpovědnost za pravicový puč a za válku na Ukrajině. Společně ve vojenském bloku PESCO (Projekt stálé strukturované spolupráce v obranné oblasti) je EU zapojena do programu navyšování zbrojního potenciálu. Nejdůležitější zbrojní firmy Francie a Německa společně vyvíjejí úplně nové smrtonosné systémy, které budou stát několik set miliard euro. USA vyhrožují výrobou nových atomových raket středního doletu. Němečtí váleční stratégové zvažují vybudování tzv Atomového systému odstrašení v Evropě. Evropa, jako válčiště atomovými zbraněmi? Toto nebezpečí má už dnes reálné kontury.

DKP říká "Německo z NATO! US-atomové zbraně z Německa! Zrušit PESCO! Mír s Ruskem! EU je pro další zbrojení!

NATO, EU a Německo zbrojí. Vykreslením Ruska jako hlavního nepřítele se státy NATO zavázaly, že do roku 2024 zvýší své zbrojní výdaje na dvě procenta HDP. Pro Německo to znamená zdvojnásobení zbrojních výdajů na cca 80 milird eur. Také členské státy EU se přijetím Lisabonské smlouvy v roce 2007 zavázaly k vyzbrojování. Tyto peníze pak chybí ve zdravotnictví, školství nebo v sociální oblasti.

Vedoucí státy EU - Německo a Francie tlačí na vytvoření armády EU. Národní parlamenty by pak neměly možnost spolurozhodovat o nasazení těchto vojsk v zahraničí. Němečtí vojáci jsou v současné době nasazeni do válečných operací v rámci vojenských zahraničních misí. Jde o válečná nasazení v Mali a Afghánistánu.

DKP říká: Odzbrojit, nikoliv zbrojit! Žádná 2 procenta jako cíl NATO! Konec s nasazením Bundeswehru v zahraničí! Žádné budování armády EU. Uprchlíky má na svědomí EU!

Válečná politika NATO a EU, hospodářská, tzv. politika volného obchodu způsobila drancování přírodního bohatství, zapříčinila zničení životního protředí a vlnu uprchlíků. EU zničila životní podmínky nejenom v Africe a na Blízkém Východě, ale i ve vlastních periferiích. Ve špinavých obchodech a tzv. dohodě o zpětvzetí, záchytných táborech a s nasazením agentury ochrany hranic Frontex se EU snaží odehnat ty, jejichž trápení způsobila. Tisíce uprchlíků se utopí ve Středozemním moři. Ale ti nejsou pro EU "přidanou hodnotou".

DKP říká: bojovat proti příčínám uprchlické vlny, nikoliv proti uprchlíkům! Odstranit Frontex! EU podporuje vykořisťování!

Když EU hovoří o svobodě, je tím míněna pouze svoboda pro banky a koncerny. Svoboda pro volný pohyb kapitálu, dohoda o volném obchodu EU a svobodný pohyb osob v rámci unie je čistým vykořisťováním. Odborníci a kvalifikované pracovní síly, především z Afriky a Blízkého Východu, ale rovněž méně kvalifikovaní z okrajových zemí EU jsou všeobecně vítáni. Otevřeně to přiznala Merkelová a odhalila tak pokrytectví svého jednání. Např. zahraniční pracovníci ve zdravotnictví jsou zaměstnáváni za nižší mzdy a za horších pracovních podmínek nežli ti domácí. Tato neokoloniální politika způsobuje vykrvácení jejich domovských zemí, kde pak odborné síly chybí. U nás pak tyto síly negativně ovlivňují mzdy i pracovní podmínky. Zaměstnávat migranty a úprchlíky pak znamená tlak na mzdovou politiku zaměstnavatelů v neprospěch domácích zaměstnanců. Rasismus a posílení pravicových hnutí neznamenají pouze kolaterální efekt, ale jsou vědomě posilovány, aby se nikdo neodvážil zeptat, kdo tuto mizérii způsobil.

DKP říká "Solidarita namísto vyhranění. Za zákonné minimální mzdy bez výjimky. EU podporuje chudobu!“

Spolu se zákony Hartz se bohaté Německo stalo zemí s nízkou mzdovou úrovní. EU a euro byly použity k tomu, aby bylo možné bez zábran vyplundrovat slabší členské státy. Neboť vysoce zadlužené státy byly donuceny omezit svou národní suverenitu, zejména pod tlakem Německa a byl jim vnucen drastický úsporný program. Masové snižování počtu zaměstnanců veřejných služeb, sociálních služeb, povinné krácení důchodů, mezd a nařízená privatizace státních podniků. Nastává vlna propouštění a s ní spojená chudoba. Ale kapitalisté na tom vydělávají, jsou to banky a koncerny v postižených zemích, ale především silné ekonomiky Francie a Německa.

DKP říká "Dluhy odstřihnout namísto dluhové brzdy! Banky a Koncerny musí platit! EU podporuje privatizaci!

EU předala zásobování svých občanů životně důležitými produkty do rukou zisk vytvářejících společností. Zdravotnictví, vzdělávání, bydlení, zásobování vodou, doprava osob - to vše je podřízeno principu ziskuchtivosti. To vede, v souvislosti s nízkou úrokovou sazbou Evropské centrální banky a dluhovou brzdou, k trvalému tlaku na privatizaci v obcích. Veřejné vlastnictví je vyvlastňováno. Následkem jsou stoupající náklady, snižování kvality života a nižší mzdy.

DKP říká: Stop privatizaci. Zespolečenštit banky a koncerny! EU je po odbourávání demokracie!

V Bruselu dominují ekonomicky nejsilnější země EU - Francie a Německo. Politiku určují velké banky a koncerny. Práva národních parlamentů jsou ponižována a suverenita členských států je nadále oklešťována. Země, které se postaví proti regulím EU - jako naposled Itálie, jsou sankcionovány a vydírány trestním postihem. Práva pracujících a demokratická základní práva občanů se odbourávají. Práva shromažďovací, práva na demonstraci či stávku jsou celoevropsky demontována. Represivní složky bezpečnostního státu začínají dominovat. Umožňují to nové zákony o policii, zvyšují se pravomoci tajných služeb a obecně se zvyšuje systém kontroly všech občanů. Všechna tato oprávnění bezpečnostních služeb směřují k ochraně monopolů.

DKP říká: Ruce pryč od Ústavy! Pryč se všeobecným dohledem a policejními zákony! EU je nereformovatelná!

EU nebyla, a na tom nemůže nic změnit ani Sociální charta EU, - v žádné době projektem míru a sociální soudržnosti. Sjednocování Evropy bylo od samého počátku reakčním projektem hráze proti socialismu. V rozporu s politikou strany Die LINKE nepovažují komunisté EU za reformovatelnou. Ta musí být překonána. Prvním krokem musí být vystoupení. Že je to myslitelné, dokázali v referendu Britové, i když vůli svých občanů dovedla Therese Myová k dohodě ad absurdum. Ale nejenom v Británii existují silná hnutí, která bojují proti moci bank a koncernů. Zažíváme masové protesty např. v Řecku, ve Francii a Španělsku. Jsme solidární s odboráři a sociálními hnutími, zejména s komunistickými stranami v Evropě.

DKP je pro solidaritu a internacionalismus, pro přeshraniční spolupráci všech zemí! EU slouží jako instrument německého imperialismu!

Hlavním úkolem německých komunistů je podpora odporu v této zemi. Nejpozději od roku 1999, kdy napadla vojska NATO za německé spoluúčasti Jugoslávii, se EU stala instrumentem posilujícím dominanci německého imperialismu k zabezpečení a posílení jeho zájmů. Proto je odpor proti vládě německého kapitálu v zájmu všech pracujících Evropy. Úspěchy antimonopolistického odporu v naší zemi zmenšují jejich manévrovací prostor při plundrování ostatních zemí. S naším aktuálním programem za mír, práci a solidaritu chceme přispět k posílení odporu v naší zemi. Vyzýváme ke společným aktivitám v odporu proti válce, uprchlictví a chudobě.

DKP říká "Odstranit kapitalismus! Bojujme za socialismus!

My také víme, že válku, uprchlictví a chudobu lze překonat pouze odstraněním kapitalismu. Profitprincip vytváří krize, války, uprchlictví a chudobu. Proto říkáme, že jedinou alternativou je socialismus. O tom musíme diskutovat a přít se i s těmi, kteří s námi dnes bojují za více spravedlnosti, proti válce, vyzbrojování, pravicovému vývoji a odbourávání demokracie. ...

Z ROTE AUFBAU duben 2019 č. 125