K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Staronová strategie USA vůči Rusku

Viktor Burbaki

2019 08 27 06ová strategie zadržování/vyčerpávání Ruska prostřednictvím metodického přeceňování jeho ekonomických a společenských sil je podána ve třech zprávách korporace RAND, které se objevily v poslední době:

«Russia Is a Rogue, Not a Peer; China Is a Peer, Not a Rogue. Different Challenges, Different Responses» („Rusko je agresivní, ale není hráčem vyšší ligy; Čína je hráč vyšší ligy, ale není agresivní. Různé výzvy, různé odezvy.“); «Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options» („Příliš velké a nevyvážené Rusko. Odhad vlivu vynaložených variant“); «Extending Russia. Competing from Advantageous Ground» („Vyčerpávání Ruska. Soupeření za výhodných podmínek“).

Tyto konstrukce jsou obnovenými verzemi těch, které byly kdysi použity k rozpadu Sovětského svazu. Jedná se o strategie reflexivního řízení a využívání nástrojů „hybridní války“ a „řízeného chaosu“ pomocí působení na „zranitelné body“ Ruské federace. Za společnou vlastnost daných strategií je považována možnost dosažení výsledku (narušení makroekonomické a vnitropolitické stability ruského státu) bez přímého použití vojenské síly, a to i v případě přiblížení vojenských sil a prostředků NATO k Moskvě ve vzdálenosti „výstřelu z pistole“ s nataženým kohoutem.

Tyto tři zprávy společně obsahují soubor způsobů pro „zadržování“ Ruska a jsou reakcí vojensko-politické a finanční elity USA na nezávislé akce Ruska v letech pobytu prezidenta RF V.V. Putina v Rusku, kdy naše země podstatně zvýšila svůj geopolitický status. Spolu s tím je takový synchronní „výbuch“ analytiky formou reflexivního řízení situací za účelem podnícení Ruska k „reaktivním“ akcím přesně v těch oblastech, které jsou uvedeny ve výše uvedených zprávách.

Do jaké míry je možné soudit podle zprávy „Vyčerpávání Ruska. Soupeření za výhodných podmínek“, v současnosti úřad USA uvažuje o možnosti přechodu od aktivní „demonstrativní“ fáze k postavení USA proti Rusku ve vlastní vojenské fázi nového typu („hybridní válce“). Přitom přežívání nepřátelského účastníka konfliktu (Ruska) není omezující podmínkou pro určení měřítka a způsobu technologií, které na něho budou působit.

Široce rozšířenou metodou vedení „hybridních válek“ je destabilizace společnosti pomocí širokého spektra technologií (od vtažení do závodu ve zbrojení a ekonomického vyčerpání až po „řízený chaos“ a „barevné revoluce“). Zpráva společnosti RAND „Vyčerpávání Ruska“ (r. 2019) svědčí o tom, že USA přistoupily k systematické práci na rozvrácení ekonomiky a politického systému Ruska za účelem dovedení této země do stavu krize s následným samorozpadem (tak jak se to stalo se SSSR) při minimálních ztrátách ze strany USA.

V oblasti vnějšího vlivu na individuální, skupinové a masové mínění v Rusku probíhá přechod ke komplexnímu vícekanálovému využívání jak technologií informačně-psychologického vlivu (přes „zranitelné body“ Ruska), tak i dalších „nevojenských způsobů“, z nichž základními jsou vytlačení RF z trhu poskytovatelů energetických zdrojů a jeho vtažení do nového závodu ve zbrojení. V úvahu mohou připadnout také varianty o diplomatické a ekonomické izolaci Ruské federace.

Ve zprávách RAND není stanovena „univerzální“ metoda působení. Vzniká dojem, že další aktivity kanceláře USA budou podmíněny zpětným jednáním Ruské federace. Přičemž část akcí americké strany může vytvářet zdání jakékoliv situace pro stimulaci reakce na ni ruskou stranou.

Samozřejmě je možné vycházet z toho, že blok zpráv RAND je pouze částečný názor skupiny amerických analytiků. Avšak jako potvrzení vážnosti těchto hrozeb v souvislosti s těmito zprávami je nutné zmínit následující.

Zaprvé, 27. června 2019 byla na stránkách USAID zveřejněna zpráva Сountering malign Кremlin influence development framework. Navrhovaná opatření ve zprávě na „zadržování“ Ruské federace ve značné míře korelují se zmíněnými zprávami RAND. Navrhuje se zejména: identifikace a potlačení pokusů RF ovlivnit volby v jiných zemích; identifikace a potlačení pokusů Ruska o šíření „dezinformací“ v zahraničních prostředcích masové komunikace; vytlačení Ruska z trhu poskytovatelů energetických zdrojů; ekonomická izolace Ruska jako celku. Za druhé, materiál zpráv RAND přímo odpovídá posledním strategickým dokumentům armády USA a tyto dokumenty potvrzuje.

V říjnu r. 2014 byla zveřejněna nová operativní koncepce pozemních vojsk USA „Vítězství v komplikovaném světě 2020─2040“. Zde je nejprve na úrovni oficiálního dokumentu zformulováno principiálně nové vidění války Spojenými státy. Tento dokument je posledním z řady těch, které upravují strategii „preventivní války“ (preemptive war) nebo válku jako prostředek ke zničení potenciálního konkurenta dříve než získá sílu k blokování dominantního postavení USA ve světě.

„Preventivní válka“ předpokládá zničení potencionální hrozby v situacích, ve kterých napadení protivníka není nevyhnutelné nebo dokonce není plánované.

V této strategické koncepci jsou následující typické body:

1) Předpokládá se, že mezi válkou a mírem neexistuje jasný rozdíl. Nová preventivní strategie bude probíhat nejen při tradičních vojenských konfliktech, ale také v rámci tvrdých konfrontací. Vzniká stav „mírové války“ nebo „válečného míru“, dostatečný k uskutečnění preventivnívh akcí;

2) Na základě skutečnosti, že prostředí a účastníci budoucích konfliktů nejsou známi, se armáda USA připravuje k použití strategie „preventivní války“ proti jakémukoliv státu a zároveň se snaží znemožnit efektivní reakci protivníka;

3) Předpokládá se, že „preventivní“ akce se opírají o použití celého politického a ekonomického potenciálu Spojených států;

4) Výrazně se rozšiřují oblasti konfrontací, ve kterých je možné použití „preventivní strategie“. Poprvé jsou oficiálně uznány za válečné oblasti:

►diplomatická konfrontace;
►vnitropolitické občanské konflikty;
►informační války;
►finančně-ekonomické války;
►tvrdá technologická konfrontace.

Novým faktorem ve vojenské strategii USA je mimořádné cynické stanovení cílů, založené na úmyslu dosažení vítězství ve válce způsobem „civilizačního stírání protivníka“.

Po všem zde uvedeném je potřeba k daným zprávám zaujmout zcela vážné stanovisko. Protivník už vede proti Rusku informační válku nového typu s prvky hybridního působení.


ZDROJ: Новая-старая стратегия США в отношении России